"Play Station""The Changing Beggar""Hell's Castle"
"The Changing Beggar"
Previous Image | Next Image
Description: from Xantipa2's "2015-295" params
MB3D, JWildfire and twisted brush
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...G.....A...UGD87w.8V6.vYZ.s9Tyn.Er6Hg96/sTz1fIZnpTFx4.7rYKYrKsn/k
................................/twGSPRq/.2zgHdQiyUG.7M1................Y.2...8E
...Uz6....E/.....E.1/....2E.0...7/...2EA.....MnSezWNH/qD/.UKpBEEtyRV./...w1.wDSV
zE....kD12E./..........wz.................................U0/....y1...sD...../..
.zHnAnQDmbdzAzqHUxXRZ.f8N/Z3zSVeXy.LO4jj/oFRYTfCBw1QTXtAe9rHzEABULvuNmpDdRUz.HHP
Fwf2ArkqmH7Lz45cUjQEzxoDU.....2a.........2....sD.2....sD..G.....................
.................w1...sDNrHGy.Xcp9.................................FXkFEG....k1.
.....OD8wz1.....I.kz.wzzz1.O.s3.G....61...EH....S3...c3...E6....WzzzzLHB...7VJL2
SI0U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.66nc..zzzz..UAZRBEi7yD6odIWOor/z1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.A1GW/..fjrwdvgqzg0Fbf24LNyD/.........E.2c..
DysXo.Ud........KU2.........91.......2./8.UnqO8............85T51vojwz.URZkrXxWwj
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU..HAic4Qb/......................
E../.I.//3E.....I....g....UMj7rN7NoI..kI.A3...........................U1C....6U/
4M........EaNaNaNat..NaNaNaNatzDOaNaNaNady1.....................TIsuFVf5N.2.....
...wz.............................CA.BnAnAnAngzD........kz1..........cNaNaNaNavD
BnAnAnAnQz1..........E.....3....5....AKMtlKNt7HG4B3..A3.........................
....4MU/.6...........2iSIsuFV9yj4iSIsuFVXzHnAnAnAngxz........szj........cz9.....
..U1.lAnAnAnA1zDOaNaNaNa..A..................j0k.......c8/YaNaNaNaNizcNaNaNaNavD
OaNaNaNaty9.....................D....E/...k1....6JKObV4RB34QmYYFH/..............
..........U./2E./2E.4MU/06E./6..........Q.InAnAnAng/.BnAnAnAnIzD........kz9.....
...wz.........zDsuFVf53iSz1...................................................zD
...................sz0.........E..........E0....I....g....EKdtKKVtqN7NoI.A3.....
......................U1C....6..4MU/......UNaNaNaNapz........kyDCnAnAnAnQzXaNaNa
NaNiz.........wDOaNaNaNady1..........dNaNaNaNawD........W.2.......Q7.1......UM2E
..................s2./......k32E.....................o.....3....8....AKMtlKNtBJR
mNKG4B3..........................sU1....0MU/4........YNaNaNaNayDhAnAnAnA1zXaNaNa
Natwz0....................UaNaNaNaNyz.........zD.......UK/A.......0L.1......kg2k
.......................................Xantipa2./.cricke49a.......}
{Titel: 2015_700ff}
Stats:
Views: 102
Total Favorities: 0 View Who Favorited
Filesize: 712.32kB
Height: 1750 Width: 3000
Discussion Topic: View Topic
Keywords: MB3D JWildfire and twisted brush 
Posted by: cricke49 January 31, 2018, 05:30:46 AM

Rating: *** by 1 members.
Total Likes: 1

Image Linking Codes
BB Thumbnail Image Code
BB Medium Image Code
Direct Link
0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Comments (0) rss


Return to Gallery


Powered by SMF Gallery Pro